EU NATJEČAJ „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma”

Cilj poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

Poziv je usmjeren na razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Uz navedeno, svrha ovog Poziva je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK (165.903.510,52 EUR) od čega je iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako slijedi:

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR)

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR)

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma – 180.000.000 HRK (23.890.105,51 EUR).

turistički resort

Prihvatljivi prijavitelji:

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014 te velika poduzeća koja ne ispunjavanju kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014, a koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Prihvatljivi prijavitelji je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07).

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

EU natječaj „Dokazivanje inovativnog koncepta“

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog EU natječaja je 36.165.000,00 HRK. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 200.000,00 HRK, a najviši 500.000,00 HRK.

Ovaj EU natječaj namijenjen je za:

 • mikro, malo ili srednje poduzeće, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 ili
 • istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83., što znači subjekt (kao što su: sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost uz predavanja, objavljivanje ili prijenos znanja.

Prijavitelji koji su poduzeća projekt provode samostalno. Prijavitelji koji su javne istraživačke organizacije projekt provode u obveznom partnerstvu s prepoznatim centrom. Prijavitelji koji sami imaju status prepoznatog centra provode projekt samostalno.

ŠTO FINANCIRA EU NATJEČAJ?

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama za sufinanciranje predkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Rok za prijavu je 30.11.2022., a prijave kreću od 01.09.2022.

Javite se bez oklijevanja za stručno savjetovanje  na 095 5277 278 ili [email protected] .

EU natječaj za poduzetnike “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog EU natječaja je 1.900.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 750.000,00 kn, dok je najviši iznos potpore 35.000.000,00 kn.

EU natječaj je za je mala, srednja i velika poduzeća unutar sektora Prerađivačke industrije, a prema sljedećem NKD-u:

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
 • 11 Proizvodnja pića 
 • 13 Proizvodnja tekstila 
 • 14 Proizvodnja odjeće 
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja 
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
 • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 
 • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 
 • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 
 • 24 Proizvodnja metala
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n
 • 31 Proizvodnja namještaja 

ŠTO FINANCIRA EU NATJEČAJ?

 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjemutroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • uvođenje rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd);
 • postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije, toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora
 • troškovi izrade tehničke dokumentacije uključujući glavni projekt s proračunom ušteda
 • troškovi upravljanja i administracije koje pružaju vanjski stručnjaci (stručni nadzor gradnje, priprema i provedba projekta od strane EU konzultanta)

Rok za prijavu je 19.12.2022., a prijave kreću 01.09.2022. Što čekate? Željezo se kuje dok je EU novca.

Javite se bez oklijevanja za stručno savjetovanje  na 095 5277 278 ili [email protected].

Dobar konzultant je pola posla, a dobra priprema je 90% uspjeha. Uz stručnu pomoć mr.sc. Jasmine Simić Peccolo, vlasnice obrta Simić Savjetovanja, izgrađene su i opremljene dvije tvornice u iznosu od 27 MKN.


EU natječaj za poduzetnike “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog EU natječaja je 141.700.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kn, dok je najviši iznos potpore 1.000.000,00 kn.

EU natječaj je za je mikro, mala i srednja poduzeća s poslovanjem do 5 godina.

ŠTO FINANCIRA EU NATJEČAJ?

Kroz natječaj financiraju se investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 – TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Financiraju se plaće zaposlenika i usluge vanjskih suradnika koji će raditi na EU projektu na sljedećim aktivnostima: nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta, tehnologije, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštita intelektualnog vlasništva, osposobljavanje za specifične vještine start-up poduzeća.

Rok za prijavu je 12.09.2022. Što čekate? Željezo se kuje dok je EU novca.

Javite se bez oklijevanja za stručno savjetovanje  na 095 5277 278 ili [email protected] .

Dobar konzultant je pola posla, a dobra priprema je 90% uspjeha.


EU natječaj za poduzetnike “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog EU natječaja je 1.140.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos potpore 7.500.000,00 HRK.

EU natječaj je za je mikro, mala i srednja poduzeća registrirana u sektoru Prerađivačka industrija.

Simić Savjetovanje EU natječaj

ŠTO FINANCIRA EU NATJEČAJ?

EU natječaj omogućuje Vam izgradnju i opremanje, a možete sufinancirati sljedeće troškove:

 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele 
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
 • nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • usluge stručnog nadzora građenja
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu
 • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma – ISO standardi 
 • troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)
 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja (poslovni modeli digitalno i zeleno).

Rok za prijavu je 31.05.2021. Što čekate? Željezo se kuje dok je EU novca.

Javite se bez oklijevanja za stručno savjetovanje  na 095 5277 278 ili [email protected] .

Put od tisuću milja, počinje EU projektom.